iHTARNAME (FATURA)

        .../.../....

İHTAR EDEN           : 

 

VEKİLLERİ            : 

 

MUHATAP              : 

 

KONU                 : 

../../.... Tarih ve  ....  Sayılı  İrsaliyeli  Fatura  Bedeli   olan ...........-TL nin Son Ödeme Tarihi Olan ../../.... Tarihinden İtibaren Aylık %10 Faizi İle Birlikte Tarafımıza Ödenmesi İhtarıdır.

 

AÇIKLAMALAR          :

1-../../..... ve ../../.... tarihlerinde ...... Çevre İl Müdürlüğünün İhbarı değerlendirilerek firmanıza ait atık yağ dolu variller tespit edilmiş ve Müvekkilimiz Şirket tesislerinde bertaraf edilmek üzere toplam 49 ton atık kabul edilmiştir. Bertaraf bedeli olan ............-TL  ../../..... tarihli fatura ile yine ...... İl Çevre Müdürlüğünün talimatlarıyla şirketinize bildirilmiştir. 

 

2-....... Noterliğinin ../../.... tarih ve .... yevmiye no ile tarafımıza keşide ettiğiniz  ihtarnamenizle müvekkilimiz şirkete bu konuda her hangi bir teklifinizin bulunmadığını ve bu nedenle  tarafımıza böyle bir bedelin ödenmesinin söz konusu olmadığını bildirmiş bulunmaktasınız.

 

3-2872 Sayılı Çevre Kanununun 3 maddesinin e bendinde “kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar kirletenden tahsil edilir”  hükmü yer almaktadır.

 

 

4-Bu nedenlerle 2872 Sayılı Çevre Kanunun 3 maddesinin e bendi gereği ../../.... Tarih ve ...... Sayılı İrsaliyeli Fatura Bedeli olan ..........-TL nin Son Ödeme Tarihi Olan ../../.... Tarihinden itibaren aylık %10 faizi İle birlikte tarafımıza üç gün içinde ödenmesini; aksi takdirde aleyhinize icra takibi başlatacağımızı icra masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririz.

 

 

İHTAR EDEN VEKİLİ

 

 

 

SAYIN NOTER          :

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir suretinin tarafımıza verilmesini, bir suretinin de dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 

 

 

İHTAR EDEN VEKİLİ